PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1. 36.00.Z-pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. 37.00.Z-odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. 39.00.Z-działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
4. 43.22.Z-wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
5. 43.13.Z-wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
6. 38.11.Z-zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
7. 38.21.Z-obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
8. 42.22.Z-roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
9. 42.99.Z-roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
10. 35.11.Z-wytwarzanie energii elektrycznej,
11. 35.13.Z-dystrybucja energii elektrycznej,
12. 35.14.Z-handel energią elektryczną,
13. 35.21.Z-wytwarzanie paliw gazowych,
14. 42.21.Z-roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
15. 43.99.Z-pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16. 71.12.Z-działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
17. 33.19.Z-naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
18. 71.20.B-pozostałe badania i analizy techniczne,
19. 61.10.Z-działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
20. 62.09.Z-pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
21. 74.90.Z-pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22. 52.10.A-magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
23. 52.10.B-magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
24. 77.39.Z-wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Ostatnia modyfikacja: 2012-01-26
Ilość odsłon podstrony: 4517

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO