ORGANY SPÓŁKI

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW :
Prezydent Miasta Torunia

RADA NADZORCZA :

Małgorzata Przybylska
Wiesław Paciorkowski
Marcin Ryngwelski

ZARZĄD:
Prezes: Władysław Majewski

Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji: Waldemar Daraż

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych: Agnieszka Górzyńska


KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki,
ustalanie wysokości i terminów dopłat,
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów, wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania,
wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
tworzenie funduszy celowych,
zmiana umowy Spółki,
uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202)

inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ
ocena sprawozdania Zarządu i działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników, dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym umów o pracę,
uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
opiniowanie projektów zmian umowy Spółki wnoszonych przez Zarząd,
opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki,
uchwalanie rocznych planów działalności Spółki,
wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,
rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

KOMPETENCJE ZARZĄDU
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone
kodeksem spółek handlowych lub umów Spółki dla Zgromadzenia
Wspólników lub Rady Nadzorczej.
Zarząd może powoływać pełnomocników. Pełnomocnictwo do określonych czynności prawnych powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych oraz majątkowych nie przekraczających 20.000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych), a także podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z osobą do tego upoważnioną (pełnomocnikiem lub prokurentem).
Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki przekraczającym wartość 5.000.000 zł. (pięć milionów złotych) konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Rady Nadzorczej.


Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-03
Ilość odsłon podstrony: 11427

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO