JAK PODPISAĆ UMOWĘ W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t.j. z póż.zm.) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.


W CELU ZAWARCIA UMOWY NALEŻY:

 1. Wystosować do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. pismo z prośbą o zawarcie umowy lub wypełnić formularz "Wniosek o zawarcie/rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków". Formularz można pobrać ze strony internetowej pobierz formularz lub otrzymać w BOK-u.
  W piśmie prosimy podać następujące dane:

  w przypadku osób fizycznych:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
  • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
  • nr dowodu osobistego
  • nr PESEL
  • planowany pobór wody w miesiącu (w m3)
  Do pisma należy załączyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości

  w przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych
  • nazwa podmiotu
  • adres korespondencyjny
  • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
  • miejsce rejestracji i nr KRS
  • nr NIP
  • nr REGON
  • w przypadku spółek z o.o. - wysokość kapitału zakładowego
 2. Powyższe pismo można:
  - przesłać pocztą na adres:

  Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
  87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35

  Po wpłynięciu Państwa pisma do Spółki, Dział Sprzedaży przygotuje dwa egzemplarze umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza na adres Spółki.

  - przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta (ul. Rybaki 31-35, w Toruniu), gdzie na miejscu zostanie przygotowana i podpisana odpowiednia umowa.

  Godziny pracy BOK:
  wtorek: 12.00 - 17.00
  poniedziałek, środa - piątek: 7.00 - 12.00


Wzory umów na stronie internetowej:

Wzór nr 1 – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla: (pobierz plik)
• indywidualnych odbiorców (domki jednorodzinne, budynki wielorodzinne),
• odbiorcy dużego i małego przemysłu (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą),
• innych pozostałych odbiorców (urzędy, szkoły, uczelnie, wojsko itp.),
• małe spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,

Wzór nr 2 – wariantowe rozwiązanie rozliczeń na podstawie wodomierza głównego, wodomierza podlicznika, wodomierza głównego pomniejszonego w skazania wodomierza podlicznika,

Wzór nr 3 – rozliczenia na podstawie wodomierza głównego, a w przypadku zarejestrowanych podliczników po uwzględnieniu ich wskazań – dla wielomieszkaniówki,

Wzór nr 4 – umowa o zaopatrzenie w wodę,

Wzór nr 5 – umowa na odprowadzanie ścieków,

Wzór nr 6 – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – po spełnieniu kryteriów art. 6 ust.6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – podlicznik,

Wzór nr 7 – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych - po spełnieniu kryteriów art. 6 ust.6 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wodomierz główny,

Wzór nr 9 – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla różnych odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza podlicznika na sieci wewnętrznej oraz różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego (rozliczeniowego), a wodomierzami podlicznikami - po spełnieniu kryteriów art. 6 ust.
6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-16
Ilość odsłon podstrony: 7165

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO