JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WOD.-KAN.

UWAGA:
Opisany poniżej tryb postępowania nie dotyczy Klientów, którzy występują o podłączenie do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu ISPA/FS
W tym przypadku opis postępowania przedstawiono tutaj:
przejdź do strony


ABY PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WOD.-KAN. NALEŻY:

 1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz "Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej" można pobrać ze strony internetowej pobierz formularz lub otrzymać w BOK-u.

 2. Załączyć do wniosku wydruk z mapy numerycznej do celów opiniodawczych w skali 1:500 w dwóch egzemplarzach (mapę można uzyskać w Urzędzie Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii).

 3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w BOK-u lub przesłać pocztą na adres Spółki.

  Biuro Obsługi Klienta (BOK)
  Toruń, ul. Rybaki 31-35

  Warunki techniczne zostaną wydane przez Toruńskie Wodociągi w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Spółki).

 4. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan, należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.

  Projekt budowlany
  przyłącza powinien zawierać:

  a) część opisową:
  - opis techniczny
  - aktualne warunki techniczne wydane przez gestora sieci oraz właściciela lub zarządzającego terenem, na którym zlokalizowana jest sieć wod-kan
  - aktualną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  - określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), po których będzie przebiegało przyłącze wod-kan
  - zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza
  - inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym

  b) część rysunkową:

  dla przyłącza wody:
  - mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody
  - rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją wodomierza
  - profil przyłącza wodociągowego
  - ewentualne inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza

  dla przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
  - mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza
  - profil kanalizacji
  - rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej
  - inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza

 5. Następnie, z gotowym projektem w dwóch egzemplarzach, należy zgłosić się ponownie do BOK-u Toruńskich Wodociągów i wypełnić wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego. Odpowiedni formularz ("Uzgodnienie dokumentacji technicznej") można pobrać ze strony internetowej pobierz formularz lub otrzymać w BOK-u.

  Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 6. Po otrzymaniu uzgodnienia projektu budowlanego, należy pozyskać wykonawcę z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona prace budowlane oraz wypełnić zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – odpowiedni formularz ("Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót") można pobrać ze strony internetowej pobierz formularz lub otrzymać w BOK-u.

  Termin realizacji: jeżeli w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku Inwestor nie otrzyma sprzeciwu z Toruńskich Wodociągów, może przystąpić do realizacji budowy przyłącza (brak sprzeciwu jest równoznaczny ze zgodą na przyłączenie do sieci).

 7. Kolejny krok:

  W przypadku przyłącza wodociągowego - to złożenie w Toruńskich Wodociągach – wniosku o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego, zamontowanie wodomierza – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej ("Zamontowanie nawiertki (trójnika) na sieci wodociągowej i dokonanie odbioru końcowego przyłącza wodociągowego") pobierz formularz lub otrzymać w BOK-u.

  W przypadku przyłącza kanalizacyjnego – to złożenie w Toruńskich Wodociągach – wniosku o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej ("Zlecenie wykonania usługi dokonania odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego") pobierz formularz lub otrzymać w BOK-u.

  Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
  - dokumentację powykonawczą
  - protokoły z płukania i dezynfekcji przewodu (dot. przyłącza wodociągowego)

  Terminy realizacji:
  (tj. wykonania włączenia, dokonania odbioru końcowego oraz zamontowania wodomierza) zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie, przez odpowiednie służby Toruńskich Wodociągów.

  Uwaga:
  Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

  Po dokonanym odbiorze końcowym i zamontowaniu wodomierza zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (pocztą, w BOK-u lub przez Inspektora ds. odbiorów)

Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-16
Ilość odsłon podstrony: 12642

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO